Millioner til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene!

10 prosjekter får 20 mill. kroner til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Næringshagene er aktivt med for å heve verdiskapingen og næringsutviklingen i fjellområdene. Hallingdal Næringshage AS har får tildelt prosjektansvaret for ett av prosjektene og gleder seg stort til å ta fatt på oppgaven.

– Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene er et satsingsområde for regjeringen. Oppland fylkeskommune har, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjort en stor jobb med å vurdere søknader om verdiskapingstiltak under tittelen “Fjellet som fritidsarena”. De har valgt ut 10 spennende prosjekter, som til sammen mottar 20 mill. kroner. Vi gleder oss til å se hvordan disse prosjektene kan bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling i fjellområdene våre, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

geilo
Geilo. Foto: Terje Bjørnsen

Regjeringen har siden 2014 bevilget midler til programmet “Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene”. Oppland fylkeskommune har hatt ansvar for å forvalte programmet, i samarbeid med lokale og regionale aktører. -Vi har fantastiske naturområder i landet vårt. Når de forvaltes på en god og bærekraftig måte, er de en stor ressurs som kan gi grobunn til mye aktivitet innen hytterelaterte næringer, reiseliv, landbruk og annen utmarksbasert næringsutvikling. Regjeringen vil støtte opp om dette arbeidet. Vi vet at mange kommuner ønsker å satse mer på næringsutvikling i fjellområdene, og det ser vi tydelig i den brede interessen for disse midlene, sier Sanner.
Oppland fylkeskommune har som en del av samme tildeling satt av 3 mill. kroner til et forskningsprosjekt, og vil gå i nærmere dialog med Østlandsforskning, Telemarksforskning og Fjellforsknett for å konkretisere et samarbeid basert på søknadene som kom inn.

Villrein – Hardangervidda
Villrein – Hardangervidda. Foto: Terje Bjørnsen
Les mer om de enkelte prosjekt:

Prosjektene som får tilskudd fra programmet Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene:

Prosjektnavn: Terrengsykling som verdiskaper i fjellregionen. Prosjekteier: Visit Geilo AS. Tilskuddssum: 3,7 mill. kroner

“Terrengsykling som bærekraftig verdiskaper i fjellregionen” er et samarbeidsprosjekt mellom alle de 6 reisemålene i Hallingdal, Destinasjon Trysil og Valdres Destinasjon. Målet er å øke regionenes attraktivitet som helårsdestinasjoner gjennom utvikling av bærekraftige terrengsykkeltilbud. Regionene har til sammen 40.000 fritidsboliger, som i overveiende grad brukes vinterstid, men som i mange tilfeller er enda mer tilgjengelig på sommeren. Gjennom prosjektet skal terrengsykling utvikles som produkt i de utvalgte områdene. Noen har naturgitte forhold for downhill, andre har forutsetninger for familiesykling på enkle stier og seterveier. Det skal legges til rette for utvikling av ulike tilbud, i samarbeid mellom destinasjonene. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre destinasjoner.

Prosjektnavn: Fisketurismens potensial for verdiskaping. Prosjekteier: Fishspot SA. Tilskuddssum: 2,65 mill. kroner

Prosjektet er et regionalt samarbeid for en overordnet satsing på innlandsfisketurisme i områdene i Fjellregionene og skal skape en samlende paraply og portal for fisketurisme i Innlandet. Prosjektet skal utvikle og markedsføre Innlandet som en totalopplevelse av fiske, aktiviteter, natur og mat. De vil arbeide med produktutvikling, kvalitetssikring og tilrettelegging, forvaltning, markedsføring og salg.

Prosjektnavn: Modell for finansiering av utleiekapasitet. Prosjekteier: Vinje kommune. Tilskuddssum: 0,75 mill. kroner

Målet med prosjektet er å utarbeide og kvalitetssikre en modell for økt tilgang til overnatting for besøkende i Vinje kommune. Alle turistdestinasjoner i Vinje kommune har et stort behov for flere senger som kan leies ut. I dag er det i all hovedsak bare mulig gjennom utleie av hytter/leiligheter på grunn av manglende hotellkapasitet. Salg- og tilbakeleie av hytter og leiligheter har blitt forsøkt mange steder, uten at det fungerer i praksis, fordi folk som kjøper hytter og leiligheter ikke ønsker å leie ut. Vinje kommune ønsker å utvikle en ny finansieringsordning for å sikre utleiekapasitet. Det må avklares juridiske, økonomiske og markedsmessige forhold i denne modellen og fagkompetanse på flere felt må hentes inn. En ferdig utviklet modell skal prøves ut i Vinje kommune, og erfaringer og tilpasninger fra dette prosjektet vil avgjøre om modellen også kan utvikles andre steder.

Prosjektnavn: “Høge Sprang” – Kreative næringer. Prosjekteier: Ål kommune/ Innovangsjon SA. Tilskuddssum: 1,65 mill. kroner

Høge sprang” er et samarbeidsprosjekt som skal styrke og utvikle kreative næringer (design, web, foto, film, musikk m.fl) i Hallingdal og Valdres, gjennom et formalisert samarbeid og ved å satse på innovasjon og nyetableringer. Prosjektet skal legge til rette for næring og etableringer som bygger på fjellet som ressurs og samspill med næringer som mat, reiseliv og opplevelser. De kreative næringene er viktige i et marked av hyttegjester og andre besøkende. Samtidig er de fleste av disse bedriftene små, og ofte enkeltmannsforetak. Prosjektet skal utvikle klynger og nettverk. Det skal etableres arenaer der initiativtakere og gründere fra ulike bransjer kan møtes, samarbeide og danne grunnlaget for sterke næringsmiljøer, verdiskaping og vekst.

Hallingdalsfjella. Foto: Terje Bjørnsen
Hallingdalsfjella. Foto: Terje Bjørnsen

Prosjektnavn: Second homes – Samspill mellom by og land. Prosjekteier: Hallingdal Næringshage AS

Tilskuddssum: 0,92 mill. kroner
Prosjektet skal bidra til styrke forretningssamarbeidet mellom Hallingdal og Asker/ Drammen, der hytteeiere i Hallingdal som har fast bosted et annet sted vil være prioritert målgruppe. Hyttebeboere vil bli gruppert, og det skal opprettes møtearenaer med næringslivet i Hallingdal, og med tilsvarende i Asker/Drammen og andre utvalgte steder. Gjennom prosjektperioden vil generelle tiltak bli fulgt opp, og prosjektet skal bidra til at partene utvikler nytt konstruktivt forretningssamarbeid. Dette skal skje ved behovsavklaring, dialog og oppfølging av bedrifter. Spesielt skal samarbeid innenfor turisme og festivaler vurderes som eget område. Prosjektet vil ha overføringsverdi til hele Fjellregionen og prosjektet vil utvide samarbeidet med andre i Fjellregionen underveis i prosjektet.

Prosjektnavn: Snøkompetansesenter på Beitostølen. Prosjekteier: Øystre Slidre idrettsarrangement. Tilskuddssum: 1,5 mill. kroner

Hovedmålsettingen med prosjektet er å etablere et nasjonalt snøkompetansesenter på Beitostølen som skal være ledende på testing, utvikling og kunnskapsformidling innen snøproduksjon, snølagring (over sommeren), snøkonservering (i skuldersesongene) og grunnpreparering for langrenn og skiløyper. Prosjektet skal samle og spre erfaringer og kompetanse fra både den aktive skiidretten og vinterdestinasjoner i fjellområdene. Snøkompetansesenteret skal utvikle mer kunnskapsbasert kompetanse om snø- og skiforhold i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, med et klima- og miljøperspektiv som bakteppe. Prosjektet har som mål å knytte seg til internasjonal kunnskap og kompetansemiljøer, primært i Norden og Mellom-Europa/Alpene.

Prosjektnavn: Lokale matopplevelser i fjellbutikken. Prosjekteier: Merkur-programmet. Tilskuddssum: 0,6 mill. kroner

44 fjellbutikker i fjellområdene (fordelt på 8 fylker) skal sammen bidra til å lansere en applikasjon for å øke tilgjengeligheten for lokal mat for hyttekunder i fjellområdene. Prosjektet har mål om økt verdiskapning og vekst hos lokale matprodusenter, ved at hytteeiere handler mer lokale matvarer i den lokale butikken. Prosjektet skal gjennomføres via Merkur-programmet, med deres konsulenter som allerede kjenner butikkene og aktuelle produsenter.

Prosjektnavn: Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme. Prosjekteier: Valdres Natur- og Kulturpark. Tilskuddssum: 2,35 mill. kroner

Målet er å etablere Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme. Økt verdiskaping i fjellområdet gjennom satsing på hytte- og fritidsboligrelatert virksomhet er et overordnet mål. Virksomheten skal ha tre verdiskapingsområder: i) bedriftsutvikling, ii) samfunnsplanlegging og iii) hytte- og fritidsboligeieren som ressurs. Valdres vil være utviklingsarena, men kunnskapen skal kunne brukes nasjonalt.

Prosjektnavn: Tøffe opplevelser for hytte- og fritidsmarkedet. Prosjekteier: Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark. Tilskuddssum: 2,0 mill. kroner

Visjonen for prosjektet er å bidra til ”å videreutvikle eksisterende, og utvikle nye unike og attraktive adrenalinopplevelser, og gjøre de lettere tilgjengelig for hytte- og fritidsmarkedet gjennom innovasjonssamarbeid i tre regionale klynger”. Prosjektet skal videre bidra til å gjøre klyngene attraktive for kunnskapsbaserte opplevelsesaktører, som kan dra kommersiell nytte av de naturressursene regionene representerer, og bidra til å fylle regionens overnattingskapasitet.

Prosjektnavn: Næringsutviklingsprosjektet Lysefjorden Rundt. Prosjekteier: Lysefjorden Utvikling AS. Tilskuddssum: 0,9 mill. kroner

Lysefjorden, med Prekestolen og Kjerag, er et attraktivt turistmål med 600 000 reisende hver sesong. De positive effektene av denne trafikken blir primært lagt igjen utenfor kjerneområdet. Lysefjorden Rundt er et næringsutviklingsprosjekt som skal fremme næring i fjellområdet rundt hele Lysefjorden. Målet er at «Lysefjorden Rundt» skal bli en vandreopplevelse i ypperste klasse, tilrettelagt med ulike opplevelser, og salgsklart for internasjonal markedsføring.

« Tilbake til arkivet