Klynge- og nettverkssatsingen Stryn TechHub

Stryn Næringshage flyttet tidligere i år sammen med en bransjeuavhengig bedriftsklynge med mål om å bistå dem i å sette enda mer fart på innovasjonsprosessene og bedriftsutviklingen.

Sammen skal de skape det de kaller TechHub; utformet som lab- og innovasjons-/prosjektrom. Ideen er å knytte leverandører, kunder, FoU-miljø/-aktører, samarbeidspartnere, andre klynger og nettverket; tettere til klyngen sine egne innovasjonsprosesser på en planmessig og organisert måte – både permanent og fra prosjekt til prosjekt. Tanken er at man skal kunne arbeide mer effektivt fra idé og videre i de ulike utviklings- og produksjons-/testfasene, og at næringshagen skal yte/formidle til enhver tid nødvendige tjenester innen prosessledelse, kompetanseheving, temamøter, nettverk, rådgivning, sourcing, markedsundersøkelser/-analyser, fasilitere strategiprosesser, med mer.
Stryn TechHub er en samlokalisering av bedrifter fra ulike bransjer, men som i stor grad har samhandlet over lenger tid og kjøper tjenester/produkt av hverandre. Ofte ser man at bedrifter på tvers av bransjer gjerne har noen utfordringer som er like, og ved å koble seg tettere og til andre næringsklynger, kan man utløse synergier som kan fremskynde utviklingsprosessene til bedriftene. Samtidig vil bedriftene utvikle sine nettverk der nye ideer, samarbeid, kjøp av tjenester med hverandre, kompetanseheving, mv.; får god grobunn.

Stryn TechHub skal også være et svar på ufullstendige innovasjonssystem.
I mangelen på urbane universitetsbyer i regionen, blir det pekt på viktigheten av å utvikle innovative og internasjonalt orienterte nettverk, samt å utvikle attraktive arbeidsplasser for ungdom/nyutdannede (Vestlandsforsking rapport nr 2/2014). Stryn TechHub skal være et svar på utfordringene knyttet til ufullstendige innovasjonssystem, som gjerne er felles for utkantsamfunn som Sogn og Fjordane og distriktsnorge generelt.

stryn-techhub
Her utvikler sivilingeniør Ralf Bjarne Taraldset og Harold Wieldraaijer i Vendanor AS styringssystemet i gassautomatene. Produktet og bedriften er et godt eksempel på innovasjon og spinn-off i klyngen. Et av målene i klyngen er å spinne ut minimum 1 ny bedrift årlig.

For lite FoU-registrering

Bedriftene i TechHub’en er for det meste SMB’er. Som kanskje ellers i landet, er ikke denne kategorien av bedrifter kjent for å være i fremste rekke mtp. å samarbeide med FoU-institusjoner. Ofte har det med menneskelige ressurser å gjøre, mangelen på nettverk og at mer kortsiktige behov gjerne må prioriteres foran de langsiktige.
Bedriftene i Stryn TechHub ønsker her å ”gå mot strømmen” i forsøk på å utvikle seg og stadig ligge foran konkurrentene. FoU skal sikre kostnadseffektiv gjennomføring av utviklingsprosjektene, samt imøtekomme en utstrakt hånd fra forskningsmiljøene og få registrert mer av innovasjonen som faktisk pågår. Man er nå i en forprosjektfase hvor tiltaket skal forankres i andre miljøer. Man søker seg for tiden mot andre klynger for å:

  • bygge nettverk, rekruttere flere deltakere
  • utvikle samarbeid og skape tillit
  • avdekke utfordringer, behov, muligheter, potensial
  • finne fellesnemnere og samarbeidsområder/-prosjekt
  • forventningsavklaring/bidrag inn i nettverket/konkretisere ambisjoner
  • utvikle forretningsplan med felles mål og strategier
  • utvikle intensjonsavtale

Samtidig i denne prosessen sørger man for å fylle på kompetansen hos bedriftslederne. I forrige klyngesamling hadde man strategisk innkjøp som fagtema og i kommende samling står digitalisering og robotisering på agendaen. Det er selvsagt et mål at dette ikke skal bli noen nyttårsrakett, men et varig klyngenettverk. I Stryn TechHub mener man at det krever en viss organisering i hver klynge og at hver klynge finner sin modell. TechHub’en i Stryn deler gjerne sine erfaringer på veien, hvis det kan hjelpe andre og at vi sammen får til mer.

Tilbakemeldingene så langt har vært positive både fra deltagerne, virkemiddelapparatet, banker, kommuner og andre. Vi kan derfor ikke la det være uprøvd – og når initiativet kommer fra bedriftene selv, så får man ikke sterkere drivkraft, avslutter Knut Henning Hjellbakk.

« Tilbake til arkivet