Ny rapport: Senja som sjømatregion

Utvalgte bedrifter innen fiskeri og havbruk hadde en omsetning på nærmere 2,7 milliarder kroner i 2011, som er en økning på 1 milliard fra 2007. Verdien på fangst landet i sjømatregionen Senja utgjør 820 millioner kroner i 2011 og 700 millioner kroner i 2012. Dette kommer fram i rapporten som Senja Næringshage har laget for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner.

Verdiskaping i utvalgte fiskeri- og havbruksbedrifter i Senjaregionen er på 454 millioner kroner i 2011. Verdiskaping i andre næringer som følge av dette er på 320 millioner kroner. Kommunene ser et betydelig potensiale for at leverandørnæringen til sjømatnæringen kan få økt både sysselsetting, omsetning og verdiskaping i regionen.

Samlet sett kan en anta at disse bedriftene tilfører sjømatregionen Senja over 300 millioner kroner i form av lønn til ansatte og handel med øvrig lokalt næringsliv. Det er identifisert en sysselsetting på over 800 personer – 530 personer i utvalgte bedrifter i tillegg til ca. 350 registrerte fiskere i sjømatregionen Senja.

Ordfører Guttorm Nergård takker daglig leder i Senja Næringshage, Gro Lamark, for rapporten. Til venstre står Martin Lyngstad som har utarbeidet rapporten.

Næring i fortsatt vekst
Samlet sett har et utvalg fiskeri- og havbruksbedrifter i Senja en omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2011 – opp 1 milliard fra 2007. Det utgjør kr. 180000,- pr. innbygger i. Når en regner med både fiskere og produksjonsleddet i fiskerinæringen og havbruksnæringen, så er det rimelig å anta at det totalt er sysselsatt nesten 900 personer i tilknytning til sjømatnæringen i regionen. Sysselsatte innenfor sjømatnæringen i Senjaregionen genererer i tillegg ca. 630 årsverk i andre næringer.

Verdiskaping i form av samlet driftsresultat (193 millioner kroner) pluss lønn (261 millioner kroner) fra utvalgte fiskeri- og havbruksbedrifter i Senjaregionen er på 454 millioner kroner i 2011. I tillegg gir disse en verdiskapning på 320 millioner kroner i andre næringer for 2011.

Samarbeid over kommunegrenser
De fire Senja-kommunene ønsker å samarbeide om saker som har felles betydning for sjømatnæringen. Kartlegginga skal brukes til flere områder som har betydning for fiskeri og havbruksnæringa i sjømatregionen Senja, og være et grunnlag for å etablere et samarbeid om saker som har felles betydning for sjømatnæringen og tilknyttede næringer. Midt-Troms regionråd har gitt tilslutning til at dette arbeidet er viktig for regionen.

De marine næringene er en vekstnæring som i verdens fremste sjømatnasjon spås en vekst fra dagens 90 milliarder kroner til 550 milliarder kroner i 2050. Sjømatregionen Senja vil fortsatt posisjonere seg for å være med på denne veksten.

Les hele rapporten her: Rapport om Senja som sjømatregion mai 2013

Kilde: Senja Næringshage

« Tilbake til arkivet